MĚSTO  JAKO  MÍSTO  PRO  ČLOVĚKA

LA  CITTÀ  QUALE  POSTO  PER  L’UOMO

THE TOWN LIKE A PLACE FOR HUMAN BEING

MEZINÁRODNÍ  KONGRES 

SÍDLO VEŘEJNÉHO  OCHRÁNCE  PRÁV, BRNO,   8. - 9. ŘÍJNA 2004

CONGRESSO  INTERNAZIONALE 

LA SEDE  DEL  DIFENSORE  CIVICO,  BRNO,  8 - 9 OTTOBRE  2004

INTERNATIONAL  CONGRESS 

THE RESIDENCE  OF THE PUBLIC  PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS

BRNO,  8 - 9  OCTOBER  2004

 

Sborník textů z kongresu zde: (soubor pdf, cca 1,2 MB) 

 

 

 

 

PROGRAM  /  PROGRAMMA  /  PROGRAM :

 

POZDRAVY A POSELSTVI ÚČASTNÍKŮM  

MESSAGGI E SALUTI AI PARTECIPANTI DEL CONGRESSO

 

Romano Prodi: Poselství účastníkům kongresu / Messaggio ai Partecipanti del Congresso

Lubomír Zaorálek: Dopis účastníkům kongresu / Lettera ai Partecipanti del Congresso

Otakar Motejl: Úvahy o dnešním městě / Riflessioni sulla città contemporanea

Arturo Arcano: Mezinárodní dialog / Dialogo internazionale

Vojtěch Cikrle: Místo pro člověka / Il posto per l’uomo

Jan Březina: Prostor vědomí / La sfera di coscienza

Stanislav Juránek: Vztahy / Rapporti

Rostislav Slavotínek: Pár slov o Brně / La città di Brno quale posto per l’uomo

Manuel Buda: Básník Giovanni Pascoli a jeho odkaz pro dnešek / Giovanni Pascoli e il suo messaggio per l’oggi

 

 

 

REFERÁTY A DIALOGY / DISCORSI E DIALOGHI

 

Maurizio Malaguti: Cesty svobody / Le vie di libertà

Sergio Zavoli: Komunikace / Comunicazione

Giancarlo Moretti: „Ideální město“ italské renesance a úloha umění v lidském životě / „La città idealedel Rinascimento Italiano: il ruolo dell’arte nella vita dell’uomo

Piero Guidi e Giacomo Guidi: Investice do lidskosti / Investire sull’uomo

Marek Franěk: Vliv prostředí města na formování lidské pospolitosti / L’influsso dell’ambiente cittadino nella formazione della comunità umana

Miroslav Vykydal: Voda a lidé / L’acqua e la gente

Milena Flodrová: Názvosloví veřejných prostranství a jejich vliv na kulturní a duchovní dimenzi lidské pospolitosti / Denominazione dei luoghi pubblici come immagine della dimensione culturale e spirituale dell’umanità

Marcello Franca: Žlutá barva / Giallo diventa oro

Tomáš Drobný: Architektura a kultura života v regionu / L’architettura e la cultura del vivere nella regione

Jindřich Garčic: Městský prostor, průsečík života generací / Lo spazio urbano, punto d’incrocio tra generazioni

Petr Hurnik: Územní plánování a zločin / Il piano regolatore urbano e il crimine

Jaroslav Dokoupil, Ondřej Mulíček: Změny životního stylu a jejich dopad do podoby sídel /

Il cambiamento dello stile di vita e il suo impatto sul volto dell’abitazione

Giovanni Pecci: Ekonomika sdílení / Una economia partecipata

Werther Colonna: Dnešní místo pro člověka / Il posto per l’uomo oggi

Petr Oslzlý: Divadlo a jeho funkce v utváření lidské dimenze města / Il teatro e la sua funzione nel plasmare la dimensione umana della città

Martin Kovařík: Návrh interiéru jako cesta přemýšlení / Design architettonico d’interni: spunti di riflessione

Tommasina Squadrito: Živý prostor / Lo spazio vivo

Marek Trizuljak: Město jako orientace / La città quale luogo d’orientamento

 

 

 

 

vítejte     aktuality     zprávy     historie     rimini     výstavy     aukce     uvuo     uvuo.eu     domů